project image

تعاونی شهیران ایران


taavoni shahiran iran


دپارتمان مواد غذایی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

981824464435

shahiraniran.80@gmail.com

شرح فعالیت

food industrial

ارتباط

anzali


وبسایت


981824464435


shahiraniran.80@gmail.com

برند ها