project image

داروسازی شافی


shafi daroo


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

985837237536

shafidaroo@gmail.com

شرح فعالیت

drug-cosmetic

ارتباط

North Khorasan, Iran


وبسایت


985837237536


shafidaroo@gmail.com

برند ها