project image

مهر مام آرین


Mehr Mam Arian


دپارتمان مواد غذایی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

Mahdi Mohamadi Adimi

989141148238

adimi.ig@gmail.com

شرح فعالیت

پروانه بهره برداری از صنایع معادن تبریز / پروانه بهره برداری از غذا دارو و پروانه های کسب / پروانه استاندارد ایران

ارتباط

تبریز جاده تهران بالاتر از سه راهی اهر کوچه صنعتی آهو ۵۰۰ متر داخل کوچه شرکت مهر مام آرین


وبسایت


989141148238


Adimi.ig@gmail.com

برند ها

تاپ تام