project image

مشهد صدرا شرق


Mashhad sadra shargh


دپارتمان سخت افزار، ابزار دستی و محصولات فلزی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

985115420542

info@mashhadsadrashargh.com

شرح فعالیت

ارتباط

Mashad, Iran


وبسایت


985115420542


info@mashhadsadrashargh.com

برند ها