project image

بازرگانی مناف زاده


ManafZadeh Trading


دپارتمان خدمات، خدمات بانکی، بیمه، صادرات و واردات

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

981344801027

manafzadeh_trade@yahoo.com

شرح فعالیت

Exporter of Food

ارتباط

Tabriz, Iran


وبسایت


981344801027


manafzadeh_trade@yahoo.com

برند ها