project image

داروسازی کیمیا رشد


kimia roshd pharam


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

981734533212

info@kimiaroshd.com

شرح فعالیت

Pharam

ارتباط

Golestan, Iran


وبسایت


981734533212


info@kimiaroshd.com

برند ها