project image

آزمایشگاه آدنیس


adonis teb


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982122667450

info@adonisteb.com

شرح فعالیت

Quality Control Testing Laboratory Services for Food, Hygienic and cosmetic, supplement and More

ارتباط

Tehran, Iran


وبسایت


982122667450


info@adonisteb.com

برند ها