project image

مهندسین مشاور شالوده خاک


shaloodeh khak


Department Civil operations, metal structures & Consulting En

CEO

name

2188768773

info@shaloodehkhak.com

Activity

مهندسین مشاور شالوده خاک در سال 1381 تأسیس و امروز با گذشت قریب به یک دهه از آغاز فعالیت های عمرانی به یک شرکت توانمند در جهت ارائه خدمات مشاوره در گرایش های مختلف بدل گردیده است تغییر در سطوح مدیریت ارشد شركت در سالهای اخیر منجر به رشد اعتبار تخصصی و سهم بازار شرکت گردیده است . تداوم چند دهه فعالیت در انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها بهترین دلیل در واگذاری پروژه های جدید به این شرکت بوده و در حال حاضرتوسعه زیر ساختهای سیستمی و مدیریتی مزایای رقابتی جدیدی را برای آن فراهم نموده است

Contact
Brands