project image

مهندسی لوله پی گستر


lolepeygostar


Department Civil operations, metal structures & Consulting En

CEO

name

984137255966

info@lpgeco.com

Activity

شرکت مهندسی لوله پی گستر در سال ۱۳۷۰ و در زمینه طراحی، محاسبه و اجرای پروژه های تأسیسات، گاز، نفت، آب، مخابرات و راه و ساختمان به صورتC،PCو EPCشروع به فعالیت نموده و با داشتن کادر مهندسی مجرب بیش از ۴۲ پروژه را در سطح ملی، استانی و منطقه ای را با شرکت های IOOC،NIGC، NIOEC، NIGCENGو شرکت مخابرات ایران،شرکت های مخابراتی استانی، شرکت های آب و … با موفقیت به انجام رسانده است.

Contact
Brands