project image

پالایش و پژوهش خون


ibrf


Department Medical, Pharmaceutical and Laboratory equipment and services

CEO

name

2143690000

info@ibrf.ir

Activity

پالایش پلاسما اولین بار در سال ۱۳۵۵ در سازمان انتقال خون ایران آغاز گردید . نیاز به توسعه بیشتر و تولید فرآورده های مشتق از پلاسما سبب شد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۹ زمینه لازم جهت تاسیس مرکز پالایش پلاسما را به منظور تامین فرَآورده های پلاسمایی در کشور فراهم آورد . در سال ۱۳۷۳ مرکز پالایش و پژوهش خون به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان تنها مرکز مسئول پالایش پلاسما و تهیه و توزیع محصولات مشتق از پلاسما آغاز نمود . در سال ۱۳۷۸ شرکت پالایش و پژوهش خون با ظرفیت پالایش ۸۰.۰۰۰ لیتر پلاسما در سال برای تولید فرآورده های مشتق از پلاسما و در کنار آن تولید آنتی سرم ها و کیتهای تشخیص گروه خونی تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۲ به دلیل به روز رسانی روش ویروس زدائی و افزایش ظرفیت تولید ، عملیات بازسازی شروع که تا به امروز به تطویل گرائیده است.

Contact
Brands