project image

سگ حایر


haier stone


Department mineral & mineral stone

CEO

name

982122066032

Info@Haier-co.com

Activity

سنگ حایر از سال 1371شروع به فعالیت نموده و در سالهای 1379تا1383به اوج کاری خود رسید و از آن به بعد با فعالیتهای تولیدی خود سعی در ثبات و گسترش شرایط تولیدی واقتصادی و تجاری خود نمود و در این مدت توانست در زمینه صادرات و همکاری با پروژه های عظیم دیگر، فعالیتهای مناسبی داشته باشد. حاصل تجربه سالها حضور نسل در نسل ما در عرصه سنگ ایران اینک به صورت نامی آشنا به نام سنگ حایر تجلی یافته است و این تجربه را در سالهای اخیر با همکاری گسترده خود با شرکتها و ارگان های مختلف دولتی و خصوصی در شهرهای گوناگون و در پروژه های بزرگ به ملصه ظهور همگان گزارده ایم. پروژه هایمان خود اثبات بر این مدعاست چرا که همچنان که بارها گفته ایم: ما دانش را با تجربه در آمیخته ایم

Contact
Brands