project image

مدیریت احداث


emc


Department Civil operations, metal structures & Consulting En

CEO

name

2188887088

info@EMC.ir

Activity

شرکت مدیریت احداث در مرداد سال 1373 به دستور وزیر محترم وزارت صنایع و معادن وقت جناب آقای مهندس نعمت زاده با سرمایه گذاری شرکت احـداث صنعت و شرکتهای وابسته و تعدادی از پرسنل شاغل در شرکتهای مذکور و با هدف پشتیبانی فنی و مهندسی در زمینه خدمات مشاوره ای و اجرائی پروژه های صنعتی تأسیس و در آبان ماه سال 1379 بخش دولتی آن به بخش خصوصی واگذار گردید و در حال حاضر به صورت 100% خصوصی اداره می شود.

Contact
Brands